When 
Wed, Nov 10, 10:00 am to Fri, Nov 12, 10:00 am
Where: 
Shanghai 200003, P.R. China
399 Nan Jing Xi Lu, Ren Min Guang Chang
200333 Shanghai Shi
China
View Map